Obzorje 2020 in komercializacija izjemno inovativnih izdelkov

Podjetja so z novim programskim obdobjem (2014-2020) evropskega razvojno-raziskovalnega programa Horizon 2020 (Obzorje 2020) pridobila nove priložnosti, ki jih programi v prejšnjih programskih obdobjih niso vključevali. Med spremembami naj naštejem predvsem uvedbo dveh novih programov, tj. SME Instrument in Fast Track Innovation (FTI) Pilot. Oba programa namreč spodbujata komercializacijo izdelkov in/ali storitev na evropskem oz. globalnem trgu, in sicer izjemno inovativnih izdelkov in storitev, ki so že v zaključni fazi razvoja, torej že v fazi testiranja in priprav na vstop na trg. Program SME Instrument poleg tega tudi odpira možnost samostojne prijave podjetja, tj. brez konzorcialnih partnerjev, kar je bilo v prejšnjih programskih obdobjih možno samo izjemoma. Veliko število prijav kaže na to, da sta programa izredno aktualna in prilagojena potrebam podjetjem, hkrati pa žal tudi finančno podhranjena glede na zanimanje podjetij za pridobitev sredstev iz teh dveh programov. To pomeni, da so sredstva namenjena res najboljšim v vseh pogledih.

Evropska komisija pa je zaradi nezmožnosti financiranja vseh dobrih projektov prispelih na pozive za projektne predloge v okviru programa H2020 uvedla t.i. »žig odličnosti« (Seal of Excellence), ki naj bi dobrim, toda zavrnjenim projektom omogočil prepoznavnost v smislu kakovosti projektov, ki so prejeli ta žig ter s tem lažjo pot do pridobitve strateških partnerjev in finančnih sredstev iz drugih virov.

Operativno vodi izvajanje zgoraj omenjenih programov evropska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME). Na straneh EASME sta oba programa podrobneje opisana, dosegljiv pa je tudi seznam do sedaj sofinanciranih projektov iz tega naslova. V nadaljevanju povzemam nekaj glavnih značilnosti obeh programov ter priporočil z vidika evaluatorja projektnih predlogov obeh programov pri Evropski komisiji s poudarkom na projektih oz. rešitvah, ki bazirajo na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah.

Glavne razlike med programoma:

SME Instrument FTI Pilot
13 tematskih področij – digitalne inovacije se uvrščajo največkrat v t.i. področje »Open Disruptive Innovation Scheme«, vendar glede na to, da digitalizacija poteka na vseh področjih našega življenja in dela, se posamezni projektni predlogi s področja informacijsko-tehnoloških rešitev umeščajo tudi v druga tematska področja tematska področja niso omejena
pomoč poteka v treh fazah, prijavitelji se prijavljajo na vsako posamezno fazo posebej, posamezne faze pa lahko tudi preskočijo enofazni projekti
višina sofinanciranja za posamezen projekt in posamezno fazo:

·        višina sofinanciranja za fazo 1: maks 50.000 EUR oz. 70% vrednosti prve faze

·        višina sofinanciranja za fazo 2: 0,5 – 2,5 mio EUR oz. maks 70% vrednosti projekta 2.faze

·        faza 3: ponujena je nefinančna podpora, in sicer v nudenju podpore pri pridobivanju privatnega kapitala

podjetje lahko preskoči posamezno fazo in se prijavi direktno na fazo 2 ali 3, v primeru, da ima pripravljena vsa izhodišča za fazo 2 ali 3

višina sofinanciranja: 1 – 3 mio EUR oz. maks 70% vrednosti projekta za podjetja oz. 100% za neprofitne organizacije
prijavitelji morajo biti iz držav članic EU ali iz pridruženih H2020 držav*
prijavijo se lahko samo mala in srednje velika podjetja** ni omejitve glede pravno-formalne oblike oz. statusa prijaviteljev
tehnološka zrelost projektne ideje (TRL – Technology Readiness Level) mora biti TRL6*** ali več
podjetje se lahko prijavi samostojno, brez konzorcialnih partnerjev konzorcij najmanj 3 partnerjev je obvezen
čas do kdaj bi moral priti izdelek ali storitev na trg ni določen izdelek in/ali storitev mora priti na trg najkasneje v 36 mesecih po začetku projekta
za morebitne podizvajalce veljajo posebna pravila za morebitne podizvajalce veljajo splošna H2020 pravila
roki za oddajo projektnih predlogov so razpisani 4-krat letno program je v pilotni fazi, zadnji rok za oddajo projektnih predlogov v okviru pilotne faze je 25. oktober 2016, nadaljnji roki za oddajo projektnih predlogov so odvisni od odločitve Evropske komisije glede nadaljevanja programa

 

Poleg izpolnjevanja osnovnih pogojev mora projekt prepričati z:

 • argumenti glede tehnološke zrelosti izdelka ali storitve (TRL6 ali več), kar pomeni, da je potrebno jasno opisati kaj, kako in kje se je izdelek ali storitev testiral, kakšni so bili rezultati testiranja, kaj je potrebno še storiti, da bo izdelek ali storitev lahko ponujen širšemu evropskemu ali globalnemu trgu;
 • argumenti glede izjemne inovativnosti v relaciji do rešitev, ki so že na evropskem ali globalnem trgu in ki morajo biti podkrepljeni s primerjalno analizo vaše rešitve s konkurenčnimi rešitvami na trgu, in sicer tako s tehnološkega, funkcionalnega kot tudi komercialnega vidika;
 • velikim tržnim potencialom na evropskem ali globalnem trgu, ki je podprt s statističnimi podatki, podatki iz marketinških raziskav in s trendi v sektorju ali za izdelek oz. storitev, na katerega se projekt nanaša;
 • dobro marketinško strategijo vstopa na tuje ciljne trge;
 • strokovno ekipo notranjih in po potrebi zunanjih sodelavcev in partnerjev, ki so usposobljeni za lansiranje izdelka in/ali storitve na evropski oz. globalni trg tako s tehničnega kot tudi poslovno-komercialnega vidika; in z
 • drugimi argumenti.

Podrobnosti v zvezi s prijavami na pozive omenjenih programov je veliko, zato priporočam prijaviteljem, da pričnejo s pripravo prijavne dokumentacije pravočasno, to pomeni 2-3 mesece pred rokom prijave. To velja še posebno za tiste prijavitelje, ki se prijavljajo na evropski razpis prvič in tudi za tiste, ki potrebujejo za uspešno prijavo ostale, tj. konzorcialne partnerje, ki jih je potrebno načrtno izbrati ter doseči z njimi dogovor o sodelovanju in njihovi vlogi v projektu.

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

 • pomoč pri razvoju projektne ideje v skladu s strateškimi razvojnimi cilji organizacije;
 • identificiranje primernih programov Evropske unije ter po potrebi tudi drugih finančnih virov;
 • svetovanje pri pripravi projektne dokumentacije v skladu z razpisnimi pogoji in/ali v skladu z zahtevami drugih oblik financiranja projekta;
 • načrtovanje, vodenje in spremljanje izvajanja oz. nadzor nad izvajanjem projekta;
 • svetovanje pri uporabi najprimernejših informacijskih virov, programskih orodij ter tehnik pri pripravi, izvajanju in nadzoru projekta;
 • povezovanje projektne ideje oz. področja s strategijo in vizijo organizacije ter povezovanje z domačimi in tujimi partnerji ter strokovnjaki;
 • planiranje in izvedba trženjske strategije projekta.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca “Poizvedba“.

Usposabljanje na temo evropskih in drugih nepovratnih sredstev izvajamo le za zaključene skupine na zahtevo posameznega naročnika. To pomeni, da je dogovor o vsebini in trajanju odvisen od posameznega naročnika. Samostojno ali z našimi partnerji lahko izvedemo poldnevni, enodnevni ali večdnevni seminar v obliki predavanj in delavnic na lokaciji po izboru naročnika in/ali v kombinaciji s spletnimi seminarji in svetovanji. Temu pa na željo naročnika nemalokrat sledi še mentorstvo v času konkretne priprave prijavne dokumentacije. S tem je naš glavni cilj tovrstnih usposabljanj dosežen, to je naučiti posameznike na strani naročnika, da samostojno pričnejo razmišljati o projektih, da jih znajo pravilno definirati ter tudi napisati in voditi.

Za več informacij nas kontaktirajte telefonsko ali preko obrazca “Poizvedba“.