Vključevanje v EU programe po predhodnem premisleku

Podjetja, ki iščejo finančna sredstva za realizacijo projektov imajo več možnosti. Zaradi značaja nepovratnih sredstev podjetja največ pričakujejo od (so)financiranja projektov oz. razvojnih programov s strani slovenskih ministrstev ter na osnovi vključevanja v evropske programe. Kljub temu, da se tu ponujajo dobre možnosti, pa ne smemo pozabiti, da je potrebno predhodno analizirati tudi druge možnosti financiranja projektov in se odločiti za najprimernejšo obliko ali morda kombinacijo po temeljitem predhodnem premisleku.

Šele ko analiziramo vse možne načine financiranja projekta, lahko izberemo najprimernejšo vrsto financiranja ali v večini primerov kombinacijo različnih virov financiranja.

Glavna vprašanja, na katera morajo podjetja predhodno odgovoriti se nanašajo na:

 • čas, ki je potreben za pridobitev sredstev;
 • zahteve posameznega finančnega vira;
 • povprečno stopnjo uspešnosti pridobitve sredstev pri posameznem finančnem viru; ter na
 • poslovne priložnosti, ki jih prinaša realizacija projekta tudi po zaključku projekta.

V nadaljevanju je predstavljena preglednica z najznačilnejšimi razlikami med posameznimi glavnimi skupinami možnih načinov financiranja projektov.

Oblika financiranjaGlavne značilnostiČas priprave projektaČas od vložitve do odobritvePriložnosti po zaključku projekta ali izstop investitorja
Bankepovratna sredstva;

zahtevajo se garancije ter ustrezno boniteto;

običajno ugodne obrestne mere;

partnerji niso potrebni;
najkrajši od vseh možnih drugih oblik financiranjanajkrajši od vseh možnih drugih oblik financiranja – v povprečju od nekaj dni do 1 meseca/
Programi in spodbude slovenskih ministrstev in agencijnepovratna sredstva;

le v posameznih primerih potrebujete partnerje;

potrebni so prepričljivi argumenti glede vpliva na nova delovna mesta, povečanje izvoza ipd.
od 1 – 2 meseca2 – 3 meseceeventuelna krepitev partnerstva v primeru projekta z večjim številom partnerjev
EU programi in spodbudenepovratna sredstva;

potreben je kakovosten konzorcij večjega števila partnerjev (odvisno od programa - v povprečju od 3 do 10);

poudarek na evropski dimenziji projekta, inovativni projektni ideji ter prepričljivih argumentih glede vpliva rezultatov na razvoj in rast konzorcialnih partnerjev;

solastništvo projektnih rezultatov;
1 – 6 mesecev3 – 9 meseceveventuelna nadaljnja krepitev mednarodnega partnerstva;

dodatne poslovne priložnosti v državah, iz katerih prihajajo partnerji;
Web3 donacijenepovratna sredstva;

Web3 projekte v zgodnji fazi financirajo ponudniki Web3 protokolov in infrastrukture ter drugi Web3 ponudniki storitev (npr. Web3 brezplačno usposabljanje) z namenom uporabe in testiranja njihovih Web3 rešitev ali z namenom podpore njihovi skupnosti ali obogatitve njihove ponudbe z vašo lastno Web3 rešitvijo;
1 mesec1 - 2 mesecadonator velikokrat ponudi dodatno finančno podporo po zaključku prvega odobrenega projekta;

rešitev, zgrajena na posameznem Web3 protokolu ali infrastrukturi je opažena s strani različnih investitorjev, kar poveča možnosti nadaljnjega financiranja projekta s strani različnih vlagateljev;
Množično financiranjepotreben je všečen izdelek za končne uporabnike (največkrat v fazi ideje ali prototipa);

potrebna je dobra predstavitev projekta in ekipe;

potrebna je dobro načrtovana kampanja množičnega financiranja še pred lansiranjem;

zgodnjim kupcem je ponujena nižja cena;
1 – 3 mesecev1 – 2 mesecaprojekt, objavljen na platformi za množično financiranje, pogosto opazijo potencialni distributerji in trgovci, kar poveča možnosti za rast prodaje
Poslovni angeliposlovni angeli vlagajo svoj denar v zagonska podjetja oz. v zgodnje faze projekta;

največkrat naložba v obliki konvertibilnega posojila, ki ga lahko pretvori kasneje v lastniški delež;

zaupanja vredna ekipa je zelo pomembna;

angel je pogosto dobro seznanjen s temami projekta in/ali ima dobre povezave na ciljnih trgih in dostop do ciljnih segmentov;

ROI – Return on Investment (ocena potrebnega časa, v katerem se investicija povrne) je pomemben faktor pri odločitvi investitorja;

potreben je prepričljiv tržni potencial v perspektivnem hitro-rastočem sektorju;

investitor je predan projektni ideji ter se je pripravljen tudi aktivno vključevati v implementacijo projektne ideje in trženje projektnih rezultatov;
1 – 2 mesecev2 – 4 mesecevmorebitno nadaljnje sodelovanje (npr. članstvo v svetovalnem odboru)
Tvegani kapitalROI – Return on Investment (ocena potrebnega časa, v katerem se investicija povrne) je pomemben faktor pri odločitvi investitorja;

potreben je prepričljiv tržni potencial v perspektivnem hitro-rastočem sektorju;

solastništvo projektnih rezultatov;

investitor je predan projektni ideji ter se je pripravljen tudi aktivno vključevati v implementacijo projektne ideje in trženje projektnih rezultatov;
1 – 6 mesecev3 – 9 mesecevmorebitno nadaljnje sodelovanje (npr. članstvo v svetovalnem odboru)
Strateška zavezništvastrateško pogodbeno povezovanje;

prepričljiv tržni potencial, inovativnost izdelka ali storitve, sorodnost ali komplementarnost med strateškimi zavezniki;

ROI - Return on Investment;

solastništvo projektnih rezultatov v primeru skupnega razvoja;

velik interes po razvoju skupnih blagovnih znamk;
1 – 6 mesecev3 – 9 mesecevzaželjeno dolgoročno sodelovanje med partnerji in doseganje skupne vizije

V vseh primerih je potrebno prepričati tudi z dobro organizacijo in ustreznim vodstvom, ki prepriča o vaši usposobljenosti za uspešno implementacijo projekta.

Razlike med posameznimi oblikami so jasne, večji premislek je potreben med možnostjo (so)financiranja projekta s strani evropskih programov in med (so)financiranjem projekta s pomočjo strateških zavezništev. Pomembna razlika je v tem, da strateški zavezniki nudijo več poslovnih priložnosti tudi po zaključku osnovnega projekta, predvsem zaradi bolj načrtnega izbora in manjšega števila partnerjev kot je to v primeru evropskih programov. Druga razlika je tudi v tem, da niste omejeni na iskanje partnerjev v okviru držav, ki lahko  kandidirajo na posamezen evropski razpis, ampak imate možnosti iskati strateške zaveznike tudi izven tega kroga držav. Slabost pa je seveda v tem, da ste prepuščeni samemu sebi, da ni vnaprej postavljenih pravil in priporočil glede delitve posameznih vlog med partnerji, glede sestave konzorcialnih oz. partnerskih pogodb, ipd.

Naj na koncu navedem nekaj pomembnih korakov pri pisanju projekta za enega ali več zgoraj naštetih finančnih virov:

 • analiza možnosti pridobivanja sredstev in analiza ustreznosti posameznega vira sredstev;
 • morebitno preverjanje razpisnih terminov (v primeru slovenskih in evropskih razpisov);
 • pisanje projekta v skladu z usmeritvami in kriteriji posameznega finančnega vira ter iskanje ustreznih partnerjev (če so le-ti potrebni);
 • preverjanje projektne dokumentacije z vidika formalnih, tehničnih, vsebinskih in ostalih kriterijev;
 • samokontrola glede potrebnega vkjučevanja vaših resursov, potrebnih za realizacijo projekta ali partnerstva (finančni viri, kadrovski viri, ipd.);
 • preverjanje morebitnega srednjeročnega/dolgoročnega pozitivnega in/ali negativnega vpliva na vaše poslovanje;
 • definiranje in preverjanje pravnih in finančnih posledic pogodbenih razmerij med vami in finančnim virom oz. med posameznimi partnerji.

Iz vsega navedenega je razvidno, da zahtevajo projekti večjih vrednosti veliko časa tako z vidika priprave kot z vidika časa od vložitve do pridobitve sredstev, tehten razmislek glede izbire posameznega ali kombinacije virov sredstev kot tudi veliko znanja za pripravo ustrezne projektne dokumentacije glede na zahteve posameznega finančnega vira.

Zgoraj omenjeni „dejavniki odločanja“ bi morali biti tudi prva tema katerega koli poslovnega svetovalca, ki MSPjem ponuja nasvete in pomoč pri iskanju sredstev. Šele nato morda sledi svetovanje v zvezi s pripravo projektnih predlogov in druga pomoč v fazi izvajanja oz. v drugih fazah.

 

* Zgornja tabela ne omenja zasebnih in javnih inkubatorjev in pospeševalnikov, ki prav tako nudijo mentorsko in finančno podporo zagonskim inovativnim podjetjem.

* Članek je bil prvotno napisan leta 2004 in objavljen v slovenskem časopisu Finance. Objavljena je posodobljena različica, zadnja posodobljena različica dodaja Web3 Grants kot novo možnost nepovratnega financiranja za Web3 projekte.